Hướng dẫn về hoá đơn giá trị gia tăng kèm theo hàng hoá

Hướng dẫn về hoá đơn giá trị gia tăng kèm theo hàng hoá

Hoá đơn giá trị gia tăng là gì ? Vì sao hàng hoá lưu thông trên đường cần có hoá đơn giá trị gia tăng ? Cách giải quyết thế nào nếu quản lý thị trường kiểm tra hàng hoá không có hoá đơn giá trị gia tăng ?Hoá đơn.....